วัดป่าโนนหนองไฮ อ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี

หลักธรรมคำสอน

หลักคำสอนแห่งพระพุทธศาสนา

อริยสัจ ๔
ไตรลักษณ์
ขันธ์ ๕
เบญจศีลเบญจธรรม
สัปปุริสธรรม ๗
ทิศ ๖
อริยมรรค ๘
ฆราวาสธรรม ๔
วัดสาขาหนองป่าพง
วัดสาขาหนองป่าพงทั้งหมด
วัดหนองป่าพง จ.อุบลฯ
วัดป่านานาชาติ อุบลฯ
วัดสุนันทวนาราม จ.กาญฯ
วัดป่าขันติธรรม จ.ลำพูน
วัดแม่ใจใต้ อ.ฝางจ.เชียงใหม่
วัดป่าโนนหนองไฮ
วัดป่า กม.ศูนย์
พุทธสถานสุสานบ้านคำกลาง
วัดบึงลัฏฐิวัน
วัดป่าวิเวกธรรมชาน์ จ.อุบล
วัดดอนทอง จ.นครปฐม
วัดสุภัททมงคล
วัดป่ามหาชัย จ.นครพนม
วัดป่าโนนจิก
   
   
   
แจ้งเว็บเพิ่มเติมที่...
nutjaree@msn.com

 

free counters

 

อัลบั้มภาพวัดป่าโนนหนองไฮ

 

 

 

 

 สถานีวิทยุธรรมะออนไลน์

เสียงธรรมหลวงปู่
แสวงบุญละบาป
ให้ศีลรักษาเรา
ทัศนาจรทางปัญญา
นอกเหตุเหนือผล
สัจธรรม
หัวใจพุทธศาสนา
อย่าอยู่อย่างประมาท
อาหารใจ
 
 
ฟังธรรม
ฟังธรรมคลิกชื่อไฟล์
ดาวน์โหลดคลิกขวา Save target As
หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี

ความเสื่อมสูญของชีวิต

อนัตตา

การทำความดี

กรรม

ความงามในพุทธศาสนา

มนุษย์สมบัติ

ฝังรากพุทธศาสนา

หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม
เงาบุญเงาบาป
เวรกรรมตามสนอง
เหตุที่จิตไม่มีสมาธิ
การทดแทนพระคุณพ่อแม่
บ่อบุญบ่อบาป
มีธรรมบุญมาเอง
วิญญาณคุณนายละม้าย
วิธีแผ่เมตตา

หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
การแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาของเรา
เกิดเป็นคนต้องพึ่งตนเอ
แก้ไขปัญหาชีวิตด้วยตัวเราเอง
จงใช้ธรรมะแก้ไขปัญหาชีวิต
ไม่ยินดีไม่ยินร้าย
ทุกข์มากับความเจริญทางวัตถุ
ทุกชีวิตเป็นเช่นนั้นเอง
พระคุณแม่เลิศฟ้ามหาสมุทร
เริ่มชีวิตใหม่ด้วยการรักษาศีล
วันเวลาดี เมื่อเราทำดี

 

Copyright : 2011 www.nut-design.com
These website are best viewed with an 1024x768 screen resolution.